Onze werkwijze:

Voorafgaand aan het in productie nemen van een order, is het gebruikelijk dat er een offertefase is. In de door ons uitgebrachte offerte wordt de door u aangevraagde productie tot in detail beschreven. Er staat exact gespecificeerd welke input we van u als klant verwachten, welke inspanningen u van ons mag verwachten en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Indien u ons de opdracht gunt, sturen wij u een opdrachtbevestiging met de overeengekomen afspraken. Mochten er tijdens het ordertraject wijzigingen optreden die invloed hebben op de productspecificaties en/of prijs, dan ontvangt u van ons een aangepaste opdrachtbevestiging met daarin duidelijk aangegeven wat de verandering is. Op deze manier voorkomen wij onaangename verrassingen achteraf, weet u precies waar u aan toe bent en krijgt exact wat u voor ogen had!

 

Wijzigingen en/of afwijkingen ten opzichte van orderbevestiging
Wanneer er wijzigingen optreden tijdens het ordertraject, of we constateren afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen opdrachtbevestiging, kan het zijn dat dit meerkosten tot gevolg heeft. Wij zullen in dergelijke gevallen altijd vooraf contact met u opnemen en de situatie met een mogelijke oplossing aan u voorleggen.

 

Bestanden
Om concurrerend te zijn, zijn onze offertes gebaseerd op een probleemloze verwerking van uw bestanden. Tenzij anders overeengekomen, werken wij bij voorkeur met gecertificeerde pdf-bestanden. Gecertificeerd wil in dit geval zeggen dat de bestanden softwarematig gecontroleerd zijn op geschiktheid en compleetheid voor productie in offsetdruk. Mocht het aangeleverde document fouten bevatten, of er zijn nagekomen correcties, dan moet het document door ons opnieuw worden opgepakt op onze verkoop binnendienst en de prepress-afdeling. De kosten die dit met zich meebrengt maken geen onderdeel uit van de offerte en zullen worden aangemerkt als meerkosten.

 

Correcties
Wanneer u een nieuw bestand aanlevert dat een eerder bestand moet gaan vervangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om een mail of print-out te sturen waarin exact omschreven staat wat er is gecorrigeerd, zodat wij kunnen controleren dat het juiste bestand wordt gebruikt voor de daadwerkelijke productie?

 

Proeven
In de offertes welke Drukkerij Tesink uitbrengt is, tenzij anders vermeld, de prijs gebaseerd op de veronderstelling dat de klant naast een drukgereed digitaal document in pdf-formaat, een representatieve kleurproef aanlevert.

 

Wanneer u een kleurproef bijlevert, is het belangrijk dat het een voor vellen-offset gekalibreerde kleurproef betreft. Onze voorkeur gaat sterk uit naar proeven welke ISO-12647 gecertificeerd zijn. Deze gecertificeerde proeven sluiten in de meeste gevallen nauwkeurig aan op ons productie-proces, welke op deze norm is afgestemd. Bij gebruik van ISO-gecertificeerde proeven als contractproef,  is de kans relatief klein dat dit zal leiden tot kleurproblemen op onze drukpersen.

 

Wanneer het een ongecertificeerde proef betreft, zullen wij de proef vergelijken met het door u aangeleverde document. Voor deze vergelijking wordt uw bestand door onze interne lithograaf geopend op een kleurgekalibreerde monitor. Wanneer uw proef en uw document qua kleur niet overeenkomen nemen wij contact met u op om de verschillen te bespreken. U kunt er dan voor kiezen de afwijkingen aan (te laten) passen of akkoord te gaan met de te verwachten afwijkingen.

 

Wanneer er als kleurreferentie een door een andere partij geproduceerd drukmodel wordt aangeleverd (anders dan een genormeerde proefdruk), zullen wij het  door u aangeleverde drukmodel beoordelen op bruikbaarheid. Voor deze beoordeling wordt uw bestand door onze interne lithograaf geopend op een kleurgekalibreerde monitor. Wanneer uw drukmodel en uw document qua kleur niet overeenkomen nemen wij contact met u op om de verschillen te bespreken. U kunt er dan voor kiezen de afwijkingen aan (te laten) passen of akkoord te gaan met de verwachte afwijkingen. In de praktijk is het nagenoeg onmogelijk om exact een door een andere drukker vervaardigd drukmodel te reproduceren. Daarvoor zijn er teveel parameters in het proces die bij kleine onderlinge verschillen kunnen resulteren in afwijkingen in het drukbeeld. (gebruikt drukraster, plaatcurven, drukcurven, gebruikte compressie, persconditie, merk en type inkt, merk en type rubberdoek, kleurvolgorde, vernis, dispersielak etc.)

 

Indien de klant geen kleurproef bijlevert, zijn er twee mogelijkheden:

 

 

 

Persafstemmingen

We stellen het zeer op prijs wanneer een klant bij ons aan de pers wil komen kijken naar de productie van zijn of haar order. Wanneer u dit vooraf kenbaar maakt, proberen wij de productiedag en tijd zo goed mogelijk met u af te stemmen. Voordat wij de productie vrijgeven voor drukken, brengen wij het drukvel binnen de kleurruimte van de ISO 12647-2 druknorm en voeren indien nodig fine tuning uit om de kleurproef zo dicht mogelijk te benaderen. Deze kosten zijn vanzelfsprekend opgenomen in de offerte. Indien u graag een persafstemming wilt uitvoeren en middels inktlaagdiktecorrecties op de pers afwijkt van de ISO-standaard en daardoor extra tijd en papier verbruikt, zullen wij deze kosten op nacalculatiebasis in rekening brengen.

 

Oplage verlaging/verhoging
Het kan voorkomen dat de oplage van een productie in het ordertraject wijzigt. Waneer de oplage verlaagt dient te worden, het papier uit het magazijn van de papierleverancier betreft en reeds besteld is, is het niet mogelijk om dit zonder meerkosten af te bestellen. Betreft het aanmaakpapier vanaf de fabriek, dan is afbestellen in zijn geheel onmogelijk en zijn we verplicht het papier af te nemen. Wanneer de oplage moet worden verhoogt en het betreft aanmaakpapier, dan zullen we in de meeste gevallen een beroep moeten doen op relatief duurdere magazijnspecificaties. In beide situaties zullen wij u uiteraard informeren over de mogelijkheden en de bijkomende kosten.

 

(Metallic) PMS-inkten
In onze offertes gaan wij bij het gebruik van (metallic) PMS-inkten uit van een maximale beeldbezetting van 20 procent. Mocht uit het aangeleverde bestand blijken dat er meer (metallic) PMS gebruikt zal gaan worden, dan zullen wij u daar vooraf over informeren en meerkosten op werkelijk gebruik doorberekenen.

 

Laminaat

Standaard bieden wij in onze offertes de traditionele mat- of glanslaminaten aan. Wanneer u krasvast laminaat, Magic Star laminaat (hogere glans of diepere matheid, minder verkleuringsgevaar bij reflex blue en fanalpigmenten, zoals bij warm rood, rhodamine rood, purper, violet en blauw 072) of effect laminaten wenst, wilt u dit dan duidelijk in uw offerteaanvraag vermelden. Indien wij dit aanbieden staat het specifiek in onze offerte en opdrachtbevestigingen benoemd.

 

Spot UV

Bij het toepassen van (spot) UV bedrukking (lak en/of inkt) adviseren wij u om dit niet te doen op plaatsen waar een nabehandeling plaatsvindt (rillen/vouwen etc.). Bij een omslag kunt u hierbij denken aan een rug of in de kneep. Het risico dat UV hier namelijk los gaat laten is zeer aannemelijk.

 

Taalwissels

Om de kosten van meerdere taalversies van een grafische productie zo laag mogelijk te houden, worden vaak taalwissels in een basis-versie van het document toegepast. Wanneer u er voor kiest om alle wisselende teksten in 1-kleur onder te brengen, bespaart u per full-colour drukvorm 3 offsetplaten en daarmee natuurlijk ook inrichttijd en papier. Deze productiemethode moet in de offerte-aanvraag duidelijk aangegeven worden en specifiek in onze offerte beschreven staan. Deze productiewijze vraagt van de document-opmaker wel grote discipline en standaardisatie. De teksten moeten niet alleen in alle taalversies passen op de corresponderende pagina in het basis-bestand, ook de positie moet exact kloppen. Daarnaast mogen er geen wisselteksten in andere kleuren dan de gespecificeerde tekstkleur staan en worden er vaak fouten gemaakt met het toepassen van diap-teksten in tintvlakken en afbeeldingen.

 

Afvalbeheersbijdrage

Door het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfond (SVF) kan worden besloten om een heffing (de afvalbeheersbijdrage) aan de eerste ontvangers van papier en karton op te leggen. Hierdoor zijn wij wettelijk verplicht om deze heffing aan onze klanten door te belasten. De heffing zal worden aangewend voor de financiering van het laatste deel van Papiervezelconvenant IV dat einde 2014 afloopt, zodat Stichting Verwijderingsfonds aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De hoogte van de afvalbeheersbijdrage zal € 2,40 per 1.000 kg exclusief BTW bedragen. De heffing is verschuldigd over alle producten van papier en karton die niet voor verpakkingsdoeleinden worden gebruikt. Wanneer een heffing van toepassing is zullen wij dit separaat op elke factuur in rekening brengen. Mocht u vragen hebben over deze heffing dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), telefoon 020-6540980. (Zie ook www.prn.nl)

 

 (versie 1.7-augustus 2014)