Disclaimer www.tesink.nl

 

Artikel 1 Ongeoorloofd gebruik
Het is verboden deze website te gebruiken op een manier die hinderlijk is voor andere internetgebruikers. Niet toegestaan zijn handelingen, die de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloeden. Het gebruiken van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is eveneens niet toegestaan.

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid
2.1 De informatie op deze website is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Drukkerij Tesink is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Verder is Drukkerij Tesink niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op deze website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.
2.2 Drukkerij Tesink verplicht zich zo zorgvuldig en tijdig mogelijk uitvoering te geven aan ontvangen berichten, echter aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen berichten door een storing in de verbinding.

 

Artikel 3 Gebruik van persoongegevens
3.1 De informatie op www.tesink.nl is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Drukkerij Tesink is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Verder is Drukkerij Tesink niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuist informatie op deze website, of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.
3.2 Drukkerij Tesink verplicht zich zo zorgvuldig en tijdig mogelijk uitvoering te geven aan ontvangen berichten, echter aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen berichten door een storing in de verbinding.
3.3 Deze site bevat koppelingen naar andere sites. Drukkerij Tesink is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de betreffende bedrijven of instellingen alsmede de inhoud van deze websites.
3.4 Bij Drukkerij Tesink staat bescherming van privacy van onze relaties zeer hoog in het vaandel. Dat houdt in dat wij nooit informatie over onze relaties aan derden verstrekken, tenzij we daartoe de uitdrukkelijke toestemming of het uitdrukkelijke verzoek van de betreffende relaties hebben ontvangen. Drukkerij Tesink gebruikt contactinformatie van onze relaties uit de formulieren voor boekhoudkundige zaken en om contact op te nemen met de relatie indien nodig.
3.5 Iedere bezoeker van onze site bepaalt zelf welke gegevens van hem of haar bekend worden aan Drukkerij Tesink. Ten behoeve van de gegevens zijn er bij Drukkerij Tesink diverse veiligheidsmaatregelen van kracht om het verlies, misbruik of de wijziging van informatie onder het beheer van de site te beschermen.

 

Artikel 4 Gebruik van anonieme gegevens
4.1 Drukkerij Tesink houdt bepaalde anonieme gegevens automatisch bij op basis van uw surfgedrag op deze site. Wij gebruiken deze gegevens om ons inzicht in uw interesses te vergroten en onze dienstverlening aan u te verbeteren. Tot deze gegevens behoren de URL die u zojuist heeft bezocht, de browser die u gebruikt en uw IP-adres.

 

Artikel 5 Bestelprocedure en leveringsvoorwaarden
5.1 Op alle leveringen zijn de standaard leveringsvoorwaarden van Drukkerij Tesink van toepassing met als aanvulling artikel 7.

 

Artikel 6 Gebruik wachtwoord en gebruikersnaam
6.1 Na toekenning van een wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot het beveiligde deel van de site, wordt de directie van het betreffende bedrijf schriftelijk door Drukkerij Tesink op de hoogte gesteld van het feit dat er een wachtwoord is verstrekt en aan welke medewerker.
6.2 Indien u zich registreert, verplicht u zich juiste, nauwkeurige, actuele en complete informatie te verschaffen. Als de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, sterk verouderd of incompleet is, kan Drukkerij Tesink u de toegang tot het bestelgedeelte van deze website ontzeggen of opschorten.
6.3 Het wachtwoord en de gebruikersnaam die u zijn toegekend en waarmee u toegang heeft tot het bestelgedeelte van de website, zijn vertrouwelijk en mogen niet worden onthuld aan of gedeeld met derden, of anderszins worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. U bent verplicht wachtwoord en gebruikersnaam vertrouwelijk te behandelen, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam. Verder dient u ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigers die uw wachtwoord gebruiken, gerechtigd zijn transacties af te sluiten in naam van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen.
6.4 U erkent dat het gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam tezamen uw autorisatie vormen. U bent zich bewust van het verplichtende karakter van elke actie die wordt geregistreerd met gebruik van uw wachtwoord en gebruikersnaam. U dient zich dan ook te realiseren dat u adequate veiligheidsmaatregelen dient te treffen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord en de gebruikersnaam uitsluitend bekend worden gemaakt aan personen die gemachtigd zijn u te verplichten tot bestellingen die hiermee zijn geplaatst.
6.5 U stemt ermee in dat u Drukkerij Tesink direct op de hoogte brengt van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam of elke andere schending van de beveiliging
6.6 Drukkerij Tesink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-nakomen uwerzijds van het gestelde in deze gebruikersvoorwaarden.

 

Artikel 7 Prijzen
7.1 Prijzen zijn slechts geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarden van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan Drukkerij Tesink weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.
7.2 De prijzen op onze website zijn exclusief BTW en verwijderingsheffing.

 

Artikel 8 Veranderingen van deze voorwaarden
8.1 Drukkerij Tesink behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwste versie van deze voorwaarden is, na publicatie hiervan op de website, van kracht voor al het verdere gebruik van deze website.

 

Artikel 9 Rechtsgebied
9.1 Het Nederlands Recht is van toepassing voor alle bestellingen die via deze website worden geplaatst.

 

Artikel 10 Woord- en beeldmerken
De gebruikte merken, waaronder ook het FSC merk, zijn geregistreerd en mogen zonder schriftelijke nadrukkelijk toestemming van de houders niet worden gebruikt.